Regulamin klubu

 1. Przyjęcie dziecka bądź osoby pełnoletniej na zajęcia prowadzone przez UKS „Sadyba” następuje po złożeniu:
  1. w przypadku osób dorosłych – podpisanego oświadczenia uczestnika zajęć (w formie elektronicznej lub papierowej)
  2. w przypadku osób niepełnoletnich – podpisanego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (w formie elektronicznej lub papierowej; w przypadku składania oświadczenia w formie papierowej powinno być ono podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych)
  3. wniesienia składki członkowskiej na dany rok szkolnym (zgodnie z obowiązującym cennikiem i planem promocyjnym zatwierdzonym przez Zarząd, które są załącznikiem do niniejszego Regulaminu)
 2. Zapisy na zajęcia przyjmowane są poprzez system elektroniczny lub osobiście w siedzibie UKS „Sadyba”.
  1. o zapisie do grup sportowych decyduje trener prowadzący grupę lub trener koordynator
  2. uczestników zajęć w grupach sportowych obowiązuje dodatkowo Regulamin UKS Sadyba dla grup sportowych
 3. Osobom, które chcą się zapisać na zajęcia prowadzone przez UKS „Sadyba” przysługuje skorzystanie z jednych, nieodpłatnych zajęć próbnych w każdej z dyscyplin. W przypadku chęci pozostania na zajęciach opłata będzie pobierana proporcjonalnie do ilości zajęć w danym miesiącu. Zajęcia próbne wliczają się wtedy w abonament.
 4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez UKS „Sadyba” odbywa się na podstawie wniesienia miesięcznej opłaty abonamentowej lub opłaty jednorazowej za zajęcia oraz po opłaceniu obowiązkowej bezzwrotnej składki członkowskiej na dany rok szkolny (zgodnie z obowiązującym cennikiem). Składkę członkowską pobieramy tylko od osób korzystających z opłat abonamentowych.
  1. opłata abonamentowa wnoszona jest do 5-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc
  2. opłata abonamentowa jest opłatą zryczałtowaną za miesiąc kalendarzowy (niezależną od ilości dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy w danym miesiącu)
  3. opłacenie abonamentu gwarantuje miejsce w grupie w kolejnym miesiącu kalendarzowym (dotyczy to również nieobecności związanych z chorobą bądź przypadkami losowymi). Absencja na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia abonamentu, zgodnie z zapisem na zajęcia.
  4. w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych przepisami ogólnymi (z powodu siły wyższej, np. pandemii COVID-19), zajęcia będą się odbywać w trybie zdalnym (online). Zmiana trybu zajęć ze stacjonarnego na zdalny nie zwalnia z obowiązku opłacenia pełnego abonamentu. Niezależnie od rodzaju od opłaconego abonamentu, uczestnicy zajęć będą mogli korzystać ze wszystkich zajęć prowadzonych w trybie zdalnym, codziennie.
  5. jeśli grupa zajęciowa jest pełna, to nieopłacenie abonamentu za dany miesiąc (do 10-go dnia miesiąca) automatycznie skutkuje skreśleniem z listy zajęciowej. Na wolne miejsce w grupie wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ponowny zapis na zajęcia następuje po uiszczeniu pełnej składki członkowskiej.
  6. osoby rezygnujące z zajęć mają obowiązek złożenia rezygnacji w formie pisemnej (mailowo lub podanie złożone w biurze) najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, UKS „Sadyba” naliczy abonament za kolejny miesiąc
  7. opłata abonamentowa nie podlega przesunięciu na inny miesiąc ani zwrotowi
  8. wszelkie zniżki w abonamencie dotyczą jedynie pełnych abonamentów miesięcznych (zajęcia co najmniej 2 razy w tygodniu)
  9. osobom o pierwszym stopniu pokrewieństwa przysługuje zniżka rodzinna, której wysokość określona jest w cenniku
  10. zniżki w płatnościach abonamentowych zgodnie z obowiązującym cennikiem i planem promocyjnym dotyczą także uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów (do 26 roku życia), oraz osoby powyżej 60 roku życia.
  11. zniżki sumują się
  12. osobom, które nie wykupiły abonamentu, UKS „Sadyba” nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach na podstawie opłaty jednorazowej możliwe jest jedynie jeśli na danym treningu są miejsca
  13. wszelkie odstępstwa od opłat zawartych w cenniku będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd na pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzica/opiekuna prawnego takiej osoby. Pracownicy UKS „Sadyba” nie mają uprawnień do udzielania zniżek innych niż zniżki zawarte w cenniku.
 5. UKS „Sadyba” nie prowadzi zajęć programowych w dni ustawowo wolne od pracy.
 6. Ze względów sanitarnych i obostrzeń związanych z pandemią, UKS „Sadyba” nie oferuje możliwości odpracowywania zajęć. Uczestnicy zajęć mogą brać udział jedynie w zajęciach, na które są zapisani (konkretne dni i godziny).
 7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika wybitnych wyników sportowych, UKS „Sadyba” może przyznać zawodnikowi stypendium sportowe, zniżkę w abonamencie za zajęcia lub inną nagrodę specjalną.
 8. O kwalifikacji do grupy sportowej i o przesunięciu do innej grupy decyduje trener koordynator i/lub trener prowadzący zajęcia. Jeśli członek grupy sportowej nie robi postępów, nie zachowuje się właściwie na zajęciach, przeszkadza innym uczestnikom zajęć, nie startuje w zawodach i nie bierze udziału w klubowych obozach sportowych, to trener może podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika z grupy sportowej.
 9. Załącznikiem do Regulaminu jest cennik opłat za zajęcia, Regulamin grup sportowych oraz Regulamin sali treningowej zatwierdzone przez Zarząd UKS „Sadyba”.
 10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych oraz do kulturalnego zachowania na terenie Klubu wobec pracowników Klubu, osób prowadzących zajęcia, uczestników zajęć oraz pozostałych osób przebywających aktualnie w Klubie. Osoby nie zachowujące reżimu sanitarnego oraz elementarnych standardów kultury będą proszone o opuszczenie Klubu.
 11. Osoba uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez UKS „Sadyba” jest zobowiązana do:
  1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej
  2. bezwzględnego wykonywania poleceń wydawanych przez osobę prowadzącą zajęcia
  3. niezwłocznego informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy itp.)
  4. w przypadku osób niepełnoletnich – uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej (wyjście do łazienki, szatni itp.)
  5. dbania o sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
  6. posiadania podczas zajęć (treningu) odpowiedniego stroju sportowego:
   1. na zajęciach grup rekreacyjnych obowiązuje strój sportowy bez metalowych guzików, suwaków i innych metalowych elementów garderoby, spinek, kolczyków, łańcuszków, gumek do włosów z metalowymi elementami, itp.
   2. na zajęciach grup sportowych judo obowiązuje strój właściwy dla dyscypliny (tj. judoga i pas).
   3. uczestnicy zajęć prowadzonych przez UKS „Sadyba” zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki lub kapcie, itp. Na sali uczestnicy zajęć ćwiczą na bosaka.
   4. uczestnicy zajęć mają obowiązek dbać o higienę osobistą (czyste ręce, czyste stopy, krótkie paznokcie u rąk i stóp, itp.)
   5. osoby nieposiadające odpowiedniego stroju i obuwia na zmianę nie będą dopuszczone do zajęć.
 12. Prowadzący zajęcia mogą wyciągnąć konsekwencje wobec uczestników zajęć naruszających Regulamin sali treningowej poprzez:
    1. upomnienie osobiste
    2. upomnienie przy całej grupie
    3. usunięcie uczestnika z zajęć
    4. niezgłoszenie zawodnika do zawodów (dotyczy grupy sportowej)
    5. wycofanie zawodnika ze startu w zawodach – z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi (dotyczy grupy sportowej)
    6. złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika (dotyczy grupy sportowej)
    7. wykluczenie z Klubu – skreślenie z listy uczestników zajęć bez prawa do zwrotu wniesionych opłat za zajęcia
 13. Osoby prowadzące zajęcia w UKS „Sadyba” ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć tylko w czasie trwania treningu.
 14. W przypadku absencji osoby prowadzącej zajęcia, UKS „Sadyba” zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, lub jeśli jest to niemożliwe, do zaoferowania możliwości odrobienia zajęć w innym terminie, lub jeśli powyższe rozwiązania są niemożliwe, do udzielenia rabatu na zajęcia w następnym miesiącu w wysokości proporcjonalnej do ilości odwołanych zajęć.
 15. Na terenie UKS „Sadyba” (w tym również na patio i przed wejściem do Klubu) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania innych środków odurzających. Zakaz dotyczy również rodziców/opiekunów/osób przyprowadzających uczestników na zajęcia lub odbierających z zajęć.
 16. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez UKS „Sadyba”.
 17. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność (w tym również odpowiedzialność materialną) za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 18. UKS „Sadyba” nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty (gotówkę, karty płatnicze, sprzęt elektroniczny, itp.) pozostawione w szatni lub bez nadzoru. Cenne przedmioty prosimy pozostawiać w domu, można też przekazać je na czas treningu w depozyt do Biura.
 19. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu, w tym wszyscy uczestnicy zajęć, mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu i zaleceń pracowników Klubu. UKS „Sadyba” nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad Regulaminu.
 20. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia UKS „Sadyba” do wykluczenia uczestnika zajęć z grupy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia.
 21. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 22. UKS „Sadyba” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Warszawa, 29 sierpnia 2021                                                                                                  Zarząd UKS „Sadyba”

Dofinansowanie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Sadyba w 2020 r. współfinansują m.st. Warszawa, Dzielnica Mokotów, Ministerstwo Sportu, Fundacja Warszawianka Wodny Park i Fundacja Lotto.

Promocje

Zapytaj o zniżki na sprzęt sportowy
oraz treningi !

Telefony:
22 858 18 60, 607 92 94 96