Regulamin sali treningowej

 1. Osoby wchodzące do sali treningowej mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby naruszające porządek i przepisy Regulaminu będą usuwane z sali treningowej.
 3. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z zajęć w sali wyłącznie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Uczestnicy zajęć wchodzą na matę i rozpoczynają ćwiczenia wyłącznie na wyraźne polecenie prowadzącego.
 5. Po zakończeniu zajęć przez osobę prowadzącą zajęcia, uczestnicy zajęć niezwłocznie opuszczają matę.
 6. Osoby prowadzące zajęcia w UKS „Sadyba” ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć tylko w czasie trwania treningu.
 7. W trakcie zajęć uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, w szczególności poleceniom dotyczącym przerwania wykonywanych ćwiczeń.

  1. uczestnicy zajęć mają obowiązek zgłaszać osobie prowadzącej wszelkie urazy i kontuzje.
  2. UKS „Sadyba” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji wydawanych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 8. Prowadzący ma prawo wykluczyć z zajęć uczestników, którzy swym zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie lub osób trzecich.
 9. Na matę wchodzimy bez butów, w stroju sportowym właściwym dla danej dyscypliny.

  1. strój sportowy nie może mieć wystających zamków, guzików, oraz innych elementów mogących uszkodzić matę.
  2. uczestnicy zajęć sztuk walki powinni mieć krótko obcięte paznokcie.
  3. wszelka biżuteria (kolczyki, łańcuszki, zegarki, itp.) powinna być zdjęta przed zajęciami.
  4. po Klubie poruszamy się w klapkach.
 10. Korzystanie ze sprzętu i akcesoriów powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali, a za wszelkie szkody powstałe na terenie sali z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący (a w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiada rodzic/opiekun prawny).

  1. Po zakończeniu ćwiczeń akcesoria treningowe, z których korzystano powinny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
  2. Każda osoba korzystająca z akcesoriów na sali sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
  3. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
  4. Prowadzący zajęcia ma obowiązek pisemnego zgłoszenia szkody i osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę w Biurze niezwłocznie po zajęciach.
 11. W sali obowiązuje zakaz:

  1. spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających
  2. ćwiczenia pod wpływem w/w środków, palenia papierosów oraz wykonywania ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia
  3. wnoszenia na matę jedzenia i picia
 12. Prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć z treningu uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających oraz uczestników, których stan zdrowia ewidentnie nie pozwala na kontynuację zajęć.

Dofinansowanie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Sadyba w 2020 r. współfinansują m.st. Warszawa, Dzielnica Mokotów, Ministerstwo Sportu, Fundacja Warszawianka Wodny Park i Fundacja Lotto.

Promocje

Zapytaj o zniżki na sprzęt sportowy
oraz treningi !

Telefony:
22 858 18 60, 607 92 94 96