Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego SADYBA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Uczniowski Klub Sportowy „SADYBA”, zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym  Statutem.

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II
Cele Klubu

§8

 1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

  1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
  2. prowadzenie szkolenia sportowego,
  3. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  4. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
  5. uczestnictwo w imprezach sportowych,
  6. organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
  7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
  8. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
  9. dbałość o zdrowie członków Klubu,
  10. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

§9

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
  2. zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
  3. prowadzenie zajęć sportowych,
  4. organizację i udział w imprezach sportowych,
  5. organizację różnych form aktywności fizycznej,
  6. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
  7. organizowanie obozów sportowych,
  8. współpracę z placówkami oświatowymi,
  9. współpracę z organami administracji publicznej,
  10. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.
  11.    

   

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§11

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. uczestników,
  3. wspierających.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  2. uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
  3. zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
  4. udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
  5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
 2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt. 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§14

 1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

  1. aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§15

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§16

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§17

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

  1. skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

   1. złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodniej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,
   2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

   1. rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
   2. niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
   3. zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
   4. działania przez członka na szkodę Klubu.
  3. rozwiązania się Klubu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w  głosowaniu tajnym.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:

  1. z inicjatywy własnej,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b – c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  w szczególności należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Klubu,
 2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§23

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  5. opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
  8. powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
  9. powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§25

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§26

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
  6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§27

 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych  nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§28

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. darowizny, zapisy i spadki,
  4. dochody z majątku Klubu,
  5. wpływy z własnej działalności,
  6. dochody z działalności gospodarczej.
 3. Jeżeli Klub prowadzi działalność gospodarczą, dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

§29

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§30

 1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

§31

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Dofinansowanie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Sadyba w 2020 r. współfinansują m.st. Warszawa, Dzielnica Mokotów, Ministerstwo Sportu, Fundacja Warszawianka Wodny Park i Fundacja Lotto.

Promocje

Zapytaj o zniżki na sprzęt sportowy
oraz treningi !

Telefony:
22 858 18 60, 607 92 94 96